Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYST 3.21 yazılımı ile bir binanın simülasyonu

Başlangıç Tarihi: 2003
Araştırma adı: Fotovoltaik modüllerin binalarda kullanımı ve PVSYST 3.21 yazılımı ile bir binanın simülasyonu
Araştırma Ekibi: Doç.Dr. Gülser Çelebi , Alptekin Yıldız
Araştırma Kurumu: Gazi Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Konu Başlıkları:
İlgili: Alptekin Yıldız
Kategori: Benzetim=Simulation

   				Özet
FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN BİNALARDA KULLANIMI ve PVSYST 3.21 YAZILIMI ile BİR BİNANIN SİMÜLASYONU (Yüksek Lisans Tezi) Alptekin YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ekim 2003 ÖZET Endüstri toplumlarının ortaya çıkışı ve buna bağlı artan enerji ihtiyacının karşılanması için geliştirilen ve uygulanan yeni teknolojiler birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Günümüzde kullanılmakta olan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil (geleneksel) enerji kaynaklarının, küresel ısınma, çevre kirliliği, ozon tabakasının incelmesi ve ormanların azalması gibi çevresel problemler yaratması, insanları farklı enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Bu bağlamda; ekonomik, tükenmeyen, çevre dostu yenilenebilir (alternatif) enerji kaynaklarının yaygınlaşması, dünya geleceği için önemli bir adım olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile ilgili aktif ve pasif sistemler geniş kullanım alanı bulmuştur. Güneş enerjisinden etken anlamda yararlanmayı olanaklı kılan fotovoltaik (PV) sistemler, her geçen gün artan kullanım olanakları ile binalarda da uygulanmaya başlanmış, mimarlar tarafından uygun çözümler getirilmesi gereken bir tasarım kriteri olarak ortaya çıkmıştır. PV modüllerin binalara entegrasyonu ve binanın enerji etkinliğinin arttırılması için tasarım sürecinde dikkate alınması gereken birçok karmaşık parametre bulunmaktadır. Bu bağlamda; karmaşık parametreleri bir arada değerlendiren ve binaların enerji üretimini hesaplayabilen simülasyon yazılımları
11 geliştirilmiştir. PV sistemlerle ilgili çalışmalar, boyutlandırmalar ve veri analizleri yapabilen bu yazılımlar sayesinde edinilecek bilgiler, tasarım sürecinde alınacak kararları yönlendirmede etken olacaktır. Tez kapsamında, enerji tüketiminde büyük bir paya sahip olan binalarda güneş enerjisinden yararlanma olanakları araştırılmakta, güneşten etkin olarak yararlanmayı olanaklı kılan fotovoltaik sistemlerin binalarda uygulanabilirliği irdelenmektedir. Ayrıca, fotovoltaik sistemlerin tasarım sürecinde kullanılan simülasyon yazılımları hakkında bilgiler verilip, kullanılabilirliği üzerine performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Örnek uygulamada ise, Ankara Armada İş ve Alışveriş Merkezi modellenerek, bina cephesine uygulanan PV panellerin tasarım üzerindeki etkileri görülüp, PVSYST 3.21 simülasyon yazılımı ile binanın enerji performans analizleri karşılaştırmalı sonuçlarla sunulmaktadır. Bilim Kodu : 803 Anahtar Kelimeler : güneş enerjisi, fotovoltaik (pv) modül, binalara entegre fotovoltaik (pv) modüller (BIPV), PV simülasyon yazılımları Sayfa Adedi : 137 Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Gülser Çelebi
Ill A STUDY ON BUILDING INTEGRATED PHOTO VOLTAICS AND SIMULATION OF A BUILDING USING PVSYST 3.21 SOFTWARE (M. Sc. Thesis) Alptekin YILDIZ GAZİ UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY October 2003 ABSTRACT Industrialising and accordingly development and application of new technologies to remedy the increasing energy demand caused together with many problems. Nowadays fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas which have negative impacts on environment like global warming, pollution, reducing of ozone layer and decrease of forest lands, are being used, thus people tend to consume different energy resources. However, widespread use of economical, inexhaustible, environmentally friendly renewable (alternative) energy resources would be an important step for the future world. Thus, researches on alternative energy resources are carried on in our country as it is in the whole world. In this respect, solar energy has become increasingly important; widely being used active and passive in many fields. The photovoltaic (PV) systems provides to take advantage of solar energy effectively, for increasing possibilities of usage day by day its applications on buildings has begun, and has become an important design criteria for architects for appropriate solutions. However, integrating PV module on buildings and increasing energy activity of buildings requires many parameters to take into consideration during design period. Thus, simulation software are being developed and are influential tools to evaluate complicated parameters together and to calculate energy
IV production of buildings. Studies on PV systems, data obtained from these software which can be used for dimensioning analysing data, would affect the decisions during design progress. In the scope of this thesis, possibility of utilising solar energy on buildings which have a large share on energy consumption will be investigated, applicability of photovoltaic systems to benefit from solar energy will be studied. Moreover, information about simulation software used during design period will be given, performance evaluation of their applicability will be studied. However, in the case study, Armada Shopping

This entry was posted in Uncategorized by . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>